best online casinos liechtensteinความปลอดภัยของเงินฝาก รับเงินรางวัลอย่างรวดเร็ว
  • Home |
  • best online casinos liechtenstein

best online casinos liechtenstein

best online casinos liechtenstein

best online casinos liechtenstein

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI เปิดเผยว่า บริษัทประเมินภาพรวมการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ในปีนี้จะขยายตัวได้ดี โดยตั้งเป้ารายได้เฉพาะกลุ่มธุรกิจดังกล่าวประมาณ 60-70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 15-30% จากปีก่อน หลังจากมีงานพิมพ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในช่วงกว่า 5 เดือนแรกที่ผ่านมา และปัจจุบันอยู่ระหว่างทยอยส่งมอบงานแก่ลูกค้า อาทิ งานพิมพ์ในโอกาสพิเศษ, งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ, งานพิมพ์รายงานประจำปี ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน PP1 และ PP3 มีความน่าเชื่อถือและช่วยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของสมมติฐานต่างๆ ทางบริษัทได้ทำการว่าจ้างที่ปรึกษาการเงินที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอีกแห่งให้ความเห็นที่สองในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน PP3 ตามที่บริษัทได้เคยส่งหนังสือขอเลื่อนการนาส่งคำชี้แจงข้อมูลการประเมินมูลค่ายุติธรรม ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 60 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งที่สองได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน PP3 มีมูลค่า 6,938 ล้านบาท

โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งแบบ 56-1 One Report ต่อสำนักงานภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อลดภาระให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ปัจจุบันต้องจัดส่ง (1) แบบ 56-1 ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และ (2) แบบ 56-2 ไม่ช้ากว่าวันที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งรายงานทั้งสองแบบมีสาระสำคัญไม่แตกต่างกัน รวมทั้งปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) สำหรับบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนให้สอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report ด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขาย หรือเจรจาปรับลดราคาซื้อขาย หากผลการตรวจสอบสถานะของบริษัท เพิร์ล แอนด์ ดีน มีเดีย เซอร์วิส จำกัด แสดงให้เห็นว่ามูลค่ากิจการของบริษัทอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้วยเหตุประการใดก็ตาม และหากบริษัทยกเลิกการซื้อขายหุ้นดังกล่าวผู้ขายตกลงที่จะคืนเงินจำนวน 20 ล้านบาทให้ภายใน 60 วัน บันทึกข้อตกลงมีระยะเวลาครบกำหนด 120 วันนับจากวันที่บันทึก ทั้งนี้ บริษัทได้รับจำนำหุ้นสามัญของบริษัท เพิร์ล แอนด์ ดีน มีเดีย เซอร์วิส จำกัด ในสัดส่วน 40% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด เพื่อเป็นหลักประกัน ในวันที่ลงนามบันทึกข้อตกลง

best online casinos liechtenstein เกม ออนไลน์ 10000

hdrFkU4pju

ความคิดเห็น

ULibM@RTU.UDC
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
Ratchathani University Udonthani campus
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
NEWS
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
  

Loading..
  รายการหนังสือใหม่

Loading..
  

Loading..
  

Loading..

Loading..
  

Loading..

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.